Skuldsanering

En privatperson eller företagare som har omfattande skulder som inte beräknas kunna betalas tillbaka inom överskådlig framtid kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Om den beviljas beslutar Kronofogden om en avbetalningsplan för samtliga skulder som ingår i skuldsaneringen. Avbetalningsplanen löper vanligen på 5 år (3 år för företagare). Om avbetalningsplanen följs är alla skulder att betrakta som avskrivna vid utgången av skuldsaneringen.

Skuldsanering - så här fungerar det

Sedan november 2016, då den nya skuldsaneringslagen (2016:675) trädde ikraft, är det lättare att bli beviljad sanering av skulder än det var tidigare. Lagstiftaren har också infört förenklingar när det gäller hur återbetalning ska ske. Överlag har lagstiftaren förändrat reglerna till att bli mer gynnsamma för den skuldsatte. Det är de nya reglerna du kan läsa mer om nedan.

Grunderna i skuldsanering

Grundtanken med institutet skuldsanering är att en person inte ska behöva ha allvarliga ekonomiska problem resten av livet på grund av sina skulder. Lagstiftaren vill helt enkelt ge den skuldsatte en andra chans både för hans eller hennes egen skull och för att han eller hon ska kunna återgå till ett normalt ekonomiskt liv till gagn för samhället. Utan möjlighet till skuldsanering finns risk för att allvarligt skuldsatta gäldenärer utan tillgångar blir ovilliga att arbeta eftersom allt över Kronofogdens förbehållsbelopp (”existensminimum”) kommer att utmätas under resten av livet. Det finns också risk för att svartarbete, kriminalitet och liknande börjar kännas mer lockande än vanligt lönearbete.

Det är Kronofogden som både beslutar om skuldsanering och har hand om allt det praktiska kring återbetalning. Om sanering beviljas kommer Kronofogden inledningsvis att utreda dina skulder och tillgångar. Därefter tar en handläggare fram ett förslag på avskrivning/nedskrivning av borgenärernas skulder och meddelar respektive borgenär detta. I nästa steg tar Kronofogden beslut om en betalningsplan. I denna redogörs för förbehållsbeloppet samt vad som ska betalas till Kronofogden varje månad. Bra att komma ihåg är att det kan ta ett par månader att få ett beslut från Kronofogden.

I den nya lagen finns en regel som säger att två månader per år ska vara ”betalningsfria”. Det handlar om juli och december. Denna regel är tänkt att ge andrum för den som befinner sig under skuldsanering de månader på året som normalt är förknippade med störst kostnader.

Viktiga begrepp
Borgenär – den du har en skuld till
Gäldenär – den som har en skuld
Förbehållsbelopp – ett belopp i kronor och ören som ska täcka vanliga levnadsomkostnader

Skuldsatta företagare

I den nya lagstiftningen från 2016 introducerades en möjlighet för företagare att ansöka om skuldsanering. Den riktar sig både till dem som är verksamma med en egen rörelse, dem som tidigare har drivit verksamhet samt till företagare närstående personer. Idén med denna nyhet är att den som på ett eller annat sätt har drabbats av personliga skuldproblem genom företagande ska kunna få hjälp att komma på fötter.

Det ställs högre krav på företagare än på privatpersoner, vilket bland annat märks när det handlar om skuldsaneringsperioden (tre år i stället för fem år) och att företagaren måste lämna betydligt mer specifik information om befintliga skulder.

Ansökan

Ansökan om skuldsanering ska skickas in till Kronofogden. Det finns idag en e-tjänst som kan användas för detta syfte. Med e-legitimation kan ansökan skickas in digitalt på ett smidigt sätt. Alternativet att fylla i en fysisk blankett finns också. I ansökan ska skulderna uppges och bestämmas storleksmässigt. De behöver inte preciseras exakt, men Kronofogden kräver en större insats från din sida.

För att Kronofogden ska kunna behandla ansökan måste ett antal tvingande villkor vara uppfyllda. Det handlar om att:

  • Du har en sådan hög skuldsättning att du inte kommer att kunna betala dina skulder under överskådlig framtid
  • Det är rimligt att bevilja skuldsanering utifrån din personliga och ekonomiska situation
  • Du har en väsentlig anknytning till Sverige (boende, arbete, med mera)
  • Du inte får ha näringsförbud
  • Det ska vara enkelt att utreda skulderna.

Din uppgift under skuldsaneringstiden

I den betalningsplan som du som beviljas skuldsanering tillställs framgår exakt vad du ska betala varje månad. Detta belopp ska du betala till Kronofogden, inte såsom tidigare till respektive borgenär. Beloppet betalas som en vanlig räkning via internetbank, avi, och så vidare.

Skulle du redan leva på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Du behöver då inte betala av något extra på dina skulder, utan de avskrivs helt. Undantaget är om det handlar om skuldsanering för företagare, då återbetalning alltid måste ske.

Läs våra vanliga frågor och svar om skuldsanering.