Vanliga frågor om skuldsanering

frågor och svar om skuldsanering

Skuldsanering, som metod för att komma till rätta med en skuldproblematik, är kanske inte helt enkel att förstå. Reglerna är inte överdrivet snåriga, men de är samtidigt inte helt tydliga. Det finns många saker som är upp till Kronofogden att specificera särskilt och för den som inte är så bekant med ekonomi finns förmodligen många frågetecken. Nedan går vi igenom några vanliga frågor om skuldsanering.

Måste skulderna vara stora?

Det finns inte någon viss gräns i kronor och ören för hur skuldsatt du måste vara för att ha möjlighet att beviljas skuldsanering, utan det är de totala skuldernas storlek i förhållande till din privatekonomiska situation som bedöms.

En gammal person som lever på en mycket liten pension och har höga nödvändiga kostnader för mediciner och hemtjänst kan till exempel beviljas skuldsanering även om skulden är tämligen liten, medan någon som är i arbetsför ålder och bedöms kunna betala av sina skulder inom överskådlig tid kan nekas skuldsanering trots att det rör sig om höga belopp.

När Kronofogden gör en prognos för din betalningsförmåga analyseras bland annat följande:

  • Hur stor din skuld är
  • Hur avbetalningsplaner för eventuella lån ser ut
  • Din ålder
  • Din arbetsförmåga och utbildning
  • Dina nuvarande inkomster samt förmodade framtida inkomster
  • Eventuell sjukdom / arbetslöshet

Måste skulderna vara gamla?

I analysen av dina skulder läggs mindre vikt vid skuldernas ålder eftersom Kronofogden fokuserar på att ta fram en bild av storleken på skuldsättningen. Gamla skulder respektive nya skulder likställs alltså. Emellertid kan tidsaspekten ha en viss roll i fall där Kronofogden tvekar om huruvida skuldsanering ska beviljas eller inte.

Om du har många skulder som har uppkommit nyligen är det inget som talar till din fördel eftersom det tyder på en mindre seriositet i din ansökan. Är skulderna däremot äldre har Kronofogden mindre skäl att tvivla på att du kommer att genomföra skuldsaneringen på avtalat sätt.

Vilka skulder kan ingå i skuldsaneringen?

En vanlig missuppfattning är att reglerna för vilka skulder som kan ingå i en skuldsanering är mycket snäva, men i själva verket är det Kronofogden som gör en helhetsbedömning och skuldsaneringslagen ger myndigheten tämligen stort svängrum för den bedömningen.

Det är helt sant att vissa skulder är mindre troliga att kunna ingå i en skuldsanering än andra, men det är sällan hugget i sten. Skulder på grund av skadestånd kan till exempel i normalfallet inte inkluderas i betalningsplanen, men helt omöjligt är det inte. Kronofogden kommer bland annat titta på hur lång tid som har gått sedan skadeståndet utdömdes och hur du har betalat av på skulden hittills. De kommer också inhämta besked om den skadelidandes inställning till att du beviljas skuldsanering. Varför en person har blivit skadeståndsskyldig kan också spela roll.

För alla sorters skulder gäller att Kronofogden vill veta under vilka omständigheter de uppkom, och detta kan vara viktigare än exakt vilken typ av skuld det är. Du ska därför vara redo att svara på frågor om Kronofogden vill veta något som inte framgår av din ansökan, till exempel om hur du har använt lånade pengar.

Kan jag få skuldsanering för enskild firma?

Skuldsaneringslagen gjordes om i grunden 2016 och i den nya lagen (2016:675) kan även företagare ansöka om skuldsanering. Den företagare som har ekonomiska problem på grund av driften av rörelsen kan, under vissa förutsättningar, beviljas en betalningsplan under tre års tid. Den viktigaste förutsättningen är att ekonomin är enkel att utreda.

Vad menas med omprövning?

Skuldsaneringstiden är vanligen fem år och under en så lång tidsperiod kan givetvis mycket hända. Man kan byta jobb, blir arbetslös, få barn, se sina barn flytta hemifrån, och så vidare. Betalningsplanen kan därför ändras för att reflektera ändrade förhållanden. Om du till exempel blir arbetslös och din betalningsförmåga minskar kan Kronofogden besluta om att sänka det belopp du ska betala varje månad. Om du får ett nytt jobb med högre lön än tidigare kan beslut fattas om att du ska betala mer varje månad.

Kronofogden kan också besluta om att skuldsaneringen ska upphöra. Detta sker vanligen om den skuldsatte inte följer betalningsplanen. Om skuldsaneringen upphör har den skuldsatte kvar alla sina skulder, minus det som betalats av under skuldsaneringstiden.

När är skuldsaneringen klar?

Skuldsaneringen är över när betalningsplanen har fullföljts. I de flesta fall inträffar detta 5 år efter att beslutet om skuldsanering fattades, men om du har en betalningsplan på en annan tidsperiod (det är med den nya lagen möjligt med kortare betalningsplaner) än så avslutas skuldsaneringen i stället den dag då du gör din allra sista inbetalning enligt betalningsplanen. Att skuldsaneringen är klar innebär att du är fri från de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Kronofogden skickar inte ut något meddelande till dig om att betalningstiden är över. Därför kan det vara bra att spara det beslut du fick när du beviljades skuldsanering (samt eventuellt beslut rörande omprövning), så att du kan visa att du har genomgått en skuldsanering om det skulle ske något missförstånd och du efter skuldsaneringen får ett betalningskrav för en skuld som ingick i betalningsplanen.